Xudoo
Quote Bob Dylan

“Er is niets zo stabiel als verandering”

september 2015

Van tekentafel naar operationeel plan

Interview Maas Simon en Peter Priester voor uitgaven Mediaplanet – juni 2014

“Wij zijn een katalysator om van de tekentafel naar een operationeel plan te komen”

Pensioenfondsmanagement is in deze tijd een uitdagende aangelegenheid. Niet alleen wet- en regelgeving, maar ook demogra sche, maatschappelijke en economische factoren stellen het fondsbestuur voor complexe uitdagingen. Er moeten stappen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen eigentijds en toekomst- bestendig kunnen opereren. Bestuursdeskundigheid speelt daarbij een beslissende rol. Besturen kunnen door leiderschap te tonen belangrijke en actuele thema’s op de juiste manier invullen.

Xudoo richt zich met namen op het vervullen van bestuursfuncties en op het plaats- nemen in raden van toezicht. Vanuit een strikt onafhankelijke positie. Xudoo wordt geleid door twee partners: Maas Simon en Peter Priester.

Waar ontbreekt het aan bij pensioenfondsbestuurders?

“We zien zeker bij bedrijfstakpensioenfondsen dat het bestuur nog steeds vanuit de paritaire partijen is samengesteld. Het besturen van een pensioenfonds is vaak een bijbaan. Die situatie is niet langer houdbaar. De nanciële crisis zorgde voor dalende dekkingsgraden en een toenemende onrust, ook bij de toezichthouder. Die wil een verdergaande professionalisering aan de bestuurstafel en een beter toezicht. De Wet Versterking Bestuur moet ervoor zorgen dat deelnemers en pensioengerechtigden er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is, het interne toezicht goed is geregeld en dat het geld goed wordt beheerd. De wet geeft pensioenfondsen meerdere mogelijkheden om hun bestuur vorm te geven. Wij constateren dat daar gevolg aan wordt gegeven, maar op een nog steeds heel behoudende wijze. Er zijn weinig fondsen die kiezen voor een nieuw model. Er wordt nog teveel gedacht vanuit de oude belangbehartiging en te weinig in het belang van de deelnemer. Een nieuwe manier van denken is de eerste stap naar professionalisering van pensioenfondsbestuur.”

Wat is er nodig om de stap te maken naar eigentijdse en toekomstbestendige pensioenfondsen?

“Leiderschap is een belangrijk sleutelwoord bij deze problematiek. Leiderschap in het algemeen kenmerkt zich door visie en standvastigheid. Dat geldt ook voor een pen- sioenfondsbestuur. Dat vraagt om een duidelijke visie, waarin het concreet invullen van de doelstellingen een belangrijke rol speelt. Daarin laten wij onze toegevoegde waarde zien. We nemen als professioneel bestuurder deel aan diverse besturen van pensioen- fondsen, maar we zitten ook in verschillende raden van toezicht. We zijn altijd bezig met het concreet maken van doelstellingen, het inrichten van de juiste processen, en het oplossen van governancevraagstukken. We zijn geen adviseur, we maken onderdeel uit van het team. Dat stelt ons in staat om met onze ervaring, kennis en kunde vanuit een interne positie te begeleiden en te delen. We zijn de katalysator om van de tekentafel naar een operationeel plan te komen en helpen fondsbesturen om proactief te opereren binnen een eigentijds en toekomstbestendig pensioenfonds.”